VEKTÖRFEN KURS olarak temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit edilir.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılında kazanmaları gereken bilgi ve beceriler açısından hazır bulunuşluklarını belirlemek amacıyla “Neler Hatırlıyorum” sınavı yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlanır.

Öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini ölçmek amacıyla Konu Kazanım Testleri( KTT), Deneme Sınavı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liselere Geçiş Sınavı ( LGS) gibi çok çeşitli sınavlar yapmaktayız. Bu sınavlar ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) Çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve kariyer gelişiminin her aşamasında veriye dayalı ve profesyonel rehberlik desteği sağlanması amacıyla kurulmuştur. VEKTÖRFEN KURS bünyesinde yürütülen tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetleri KAREM çatısı altında birleştirilmiştir.

Dört temel boyutta yürütülen KAREM faaliyetleri, her öğrencinin 21. Yy becerileri doğrultusunda ilgi, yetenek alanları ve değerlerini fark etmesi, bunlar doğrultusunda becerilerini geliştirmesi ve kariyer gelişiminin desteklenmesi için gerekli tanıma, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Bu kapsamda okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm rehberlik hizmetlerinin odak kavramı “kendini gerçekleştirme”dir. Kendini gerçekleştirme kavramına bağlı olarak aşağıdaki alt amaçlar öncelikli olarak ele alınmaktadır:

 1. Kişilik Boyutunda
 • Kendini tanıma; sahip olduğu güçlü ve geliştirebileceği yönleri fark etme
 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme

 

 1. İletişim Boyutunda
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirme
 • Sorun çözme becerilerini geliştirme

 

 1. Kariyer Gelişimi Boyutunda
 • Yetenek, ilgi, beceri ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

 

 1. Eğitsel Başarı Boyutunda
 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme hedef belirleme ve motivasyonunu sürdürme

 

Öğrencilerin gelişim özellikleri çerçevesinde kendi özelliklerini tanıma, çevresinde kendisine açık olan imkanları tanıma, bunların entegre edilmesine ve değerlendirmeye yönelik çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Okul psikolojik danışmanları tarafından lise kademesinde sürekli olarak yürütülen KAREM çalışmaları ders içerikleri, sunumlar, test, envanter vb. araçlar ile yıl boyunca planlanan çalışmalarla sürdürülmektedir. Veli boyutunda öğrencinin gelişimine yönelik değerlendirmelerin profesyonel şekilde paylaşıldığı bireysel “KAREM Veli Görüşmeleri”, Anne Baba Okulu Modülü çerçevesinde veli seminerleri ve atölye çalışmaları ile yürütülmektedir.